Integritetspolicy

1. Allmänt

Delagott RE AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Delagott RE AB är personuppgiftsansvarig för Delagott RE ABs.

Denna integritetspolicy gäller då Delagott RE AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, information, serviceärenden och övrig kontakt med Delagott, inklusive besök på vår hemsida.

Med Kund avses den som köper en vara eller en tjänst av Delagott. Med Leverantör eller Samarbetspartner avses annan, fysisk eller juridisk person eller annat rättsubjekt, som ingått avtal eller på annat sätt har relation med Delagott. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.

2. När och varför behandlar vi personuppgifter?

Delagott RE behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och avtal gentemot dig som Kund, våra Leverantörer och Samarbetspartner samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att Delagott RE inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Personuppgifter behandlas i vissa fall för att Delagott har rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter. I andra fall behandlas personuppgifter för att du som Kund, Leverantör eller Samarbetsparter ingått ett avtal med Delagott. Personuppgifter behandlas även på grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för att kunna skicka erbjudanden till dig som kund om våra varor och tjänster.

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter Delagott RE samlar in och behandlar är uppgifter som har samband med dig som Kund, Leverantör eller Samarbetsparter. Dessa är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, kontouppgifter, kundnummer, fastighetsbeteckning, anläggningsnummer, mätarnummer och IP-adresser. Det gäller både uppgifter om dig som privatperson och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företaget, annan fakturamottagare m.fl.

4. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifter kan komma att överföras mellan olika koncern- eller systerbolag inom Delagott andra samarbetspartners samt leverantörer av elhandel i syfte att utföra våra uppdrag. Delagott RE kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan Delagott RE och dig.

Delagott RE överför personuppgifter till länder utanför EU/EES endast om berört land har en s.k. adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

5. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Delagott RE kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevaka Trollhättan Energis rättsliga intressen.

6. Dina rättigheter

Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt begära information från Delagott om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har dessutom rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med hur Delagott RE behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

7. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Du kan alltid skicka e-post till kundservice@delagott.se med dina synpunkter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Delagott Real Estate AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies